logo

PRIVACYSTATEMENT

PRIVACYSTATEMENT
Voor de behandeling van uw zaak verstrekt u persoonsgegevens aan Elings Advocaat. Bijvoorbeeld als u stukken toestuurt, belt, e-mailt of een brief schrijft. Elings Advocaat vindt het belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons) gegevens omgaan. In deze verklaring licht zij dit nader toe.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

Van wie verwerkt Elings Advocaat de persoonsgegevens?

Elings Advocaat verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en relaties. Dit is een onderdeel van haar bedrijfsvoering.

Waarvoor gebruikt Elings Advocaat uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan Elings Advocaat heeft verstrekt, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
– om het afgesproken werk goed, efficiënt en effectief te doen;
– voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van de dienstverlening;
– voor het opnemen van contact met u, indien u bij Elings Advocaat heeft gesolliciteerd;
– voor eventuele informatieve doeleinden.

Elings Advocaat gebruikt de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of op basis van een andere grondslag nooit door aan derden. Als Elings Advocaat de gegevens wel met toestemming of op basis van een andere grondslag door mag geven, dan legt Elings Advocaat de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die zijzelf hanteert.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
– de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en;
– de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting en
– u heeft hiervoor toestemming verleend.

Welke persoonsgegevens verwerkt Elings Advocaat?

Elings Advocaat verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Voornaam en achternaam;
– Functie en titel(s);
– Bedrijfsnaam;
– Contact- en factuuradres;
– E-mailadres(sen);
– Telefoonnummer(s);
– Geboortedatum;
– Geslacht;
– Financiële gegevens (indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie);
– Strafrechtelijke gegevens (in het kader van de behandeling van een zaak);
– Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan Elings Advocaat heeft verstrekt.
Elings Advocaat verwerkt geen persoonsgegevens die zij niet rechtstreeks van u heeft verkregen.

Hoe gaat Elings Advocaat met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Elings Advocaat zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat Elings Advocaat alleen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Elings Advocaat houdt daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemt daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat Elings Advocaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaat.

Geheimhouding

De dienstverlening van Elings Advocaat maakt het noodzakelijk dat kantoorgenoten of ondersteunende personeel toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze kantoorgenoten een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee legt Elings Advocaat aan alle kantoorgenoten/ondersteunend personeel op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheimhouden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u Elings Advocaat toevertrouwt. Belangrijk daarbij is te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens mag verwerken.

Inzage en correctie van uw gegevens

Elings Advocaat verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk van u. Daarom biedt Elings Advocaat u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens zij van u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen of te verwijderen. Een verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres contact@elingsadvocaat.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over deze privacyverklaring.

Bewaartermijn

Elings Advocaat bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij de gegevens van u heeft verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Elings Advocaat (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens zouden moeten worden bewaard.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Dit betreft enkel functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Elings Advocaat maakt geen gebruik van cookies die persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen

Elings Advocaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Zij raadt u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres: contact@elingsadvocaat.nl.