logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

algemene voorwaarden 2015/2016

elings advocaat

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ELINGS Advocaat.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis
Voor alle diensten van ELINGS Advocaat geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat ELINGS Advocaat voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

Artikel 3 Opdracht
Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door ELINGS Advocaat. ELINGS Advocaat is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van ELINGS Advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door ELINGS Advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief overige kosten.

Artikel 5 Inschakelen van derden
ELINGS Advocaat zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. ELINGS Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat ELINGS Advocaat aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 6 Voorschot
ELINGS Advocaat is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door ELINGS Advocaat in redelijkheid worden vastgesteld. ELINGS Advocaat zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.

Artikel 7 Tarieven en honorarium
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan ELINGS Advocaat dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de door ELINGS Advocaat jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. Kosten die ELINGS Advocaat namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden gescheiden in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten (zoals onder andere; porti, telefoon, kopieer- en emailkosten).

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf datum declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom terzake van interne administratie- en incassokosten.

Artikel 8 Bewaren gegevens
Na sluiting van het dossier zal deze nog zeven jaar in het digitale archief van ELINGS Advocaat bewaard blijven. Aan de opdrachtgever worden de originele stukken retour gezonden na sluiting dossier. ELINGS Advocaat behoudt zich het recht voor het digitale dossier na de bewaartermijn te vernietigen.
 
Artikel 9 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
Op de dienstverlening van ELINGS Advocaat is de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt de opdrachtgever zijn bezwaren eerst voor aan ELINGS Advocaat. De klachtenregeling dient bij de behandeling van de klacht als leidraad. Opdrachtgever dient de klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. ELINGS Advocaat kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 10 Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ELINGS Advocaat wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ELINGS Advocaat voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Artikel 11 Wijzigingen
ELINGS Advocaat is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever van te voren schriftelijk bericht.